Nightwish-Bless the child

24. února 2008 v 12:20 |  nightwish texty
Bless the child
"I was born amidst the purple waterfalls.
I was weak, yet not unblessed.
Dead to the world. Alive for the journey.
One night I dreamt a white rose withering,
a newborn drowning a lifetime loneliness.
I dreamt all my future. Relived my past.
And witnessed the beauty of the beast"

Where have all the feelings gone?
Why has all the laughter ceased?

Why am I loved only when I'm gone?
Gone back in time to bless the child
Think of me long enough to make a memory
Come bless the child one more time

How can I ever feel again?
Given the chance would I return?

I've never felt so alone in my life
As I drank from a cup which was counting my time
There's a poison drop in this cup of Man
To drink it is to follow the left hand path

"Where have all the feelings gone?
Why is the deadliest sin - to love as I loved you?
Now unblessed, homesick in time,
soon to be freed from care, from human pain.
My tale is the most bitter truth:
Time pays us but with earth & dust, and a dark, silent grave.
Remember, my child: Without innocence the cross is only iron,
hope is only an illusion & Ocean Soul's nothing but a name...

The Child bless thee & keep thee forever"
Požehnané dítě
"Narodil jsem se mezi purpurovými vodopády.
Byl jsem slabý, dosud nepožehnaný.
Mrtvý pro svět. Živý pro cestu.
Jedné noci jsem snil o vadnoucí bílé růži,
novorozeněti tonoucím v celoživotní osamělosti.
Snil jsem celou svou budoucnost. Znovu jsem prožil svou minulost.
A byl svědkem krásy zvířete."

Kam zmizely všechny city?
Proč ustal všechen ten smích?

Proč jsem milován pouze když jsem pryč?
Zpět v čase abych požehnal dítěti
Přemýšlej o mně dost dlouho, aby sis mě zapamatoval
Přijd ještě jednou požehnat dítěti

Jak můžu někdy znovu cítit?
Dostanu šanci na návrat?

Ještě nikdy jsem se ve svém životě necítil tak osamělý
Jako když jsem se napil z poháru, který počítal můj čas
V tom poháru Člověka je kapka jedu
Napít se z něj znamená dát se cestou levé ruky

"Kam zmizely všechny city?
Proč je nejsmrtelnějším hříchem milovat tak, jak jsem miloval tebe?
Teď nepožehnaný, v čase teskním po domově,
brzy budu osvobozen od péče, od lidské bolesti.
Můj příběh je nejtrpčí pravda:
Čas nám sice platí, ale zemí a prachem a temným tichým hrobem.
Pamatuj, mé dítě: Bez nevinnosti je kříž pouhým železem,
naděje je pouhá iluze a Duše Oceánu není nic než jméno...

Dítě ti požehná a bude tě střežit navěky"
 

Nightwish-Sleeping sun

24. února 2008 v 12:19 | amy |  nightwish texty
Sleeping sun
The sun is sleeping quietly
Once upon a century
Wistful oceans calm and red
Ardent caresses laid to rest

For my dreams I hold my life
For wishes I behold my night
The truth at the end of time
Losing faith makes a crime

I wish for this night-time
to last for a lifetime
The darkness around me
Shores of a solar sea
Oh how I wish to go down with the sun
Sleeping
Weeping
With you

Sorrow has a human heart
From my god it will depart
I'd sail before a thousand moons
Never finding where to go

Two hundred twenty-two days of light
Will be desired by a night
A moment for the poet's play
Until there's nothing left to say

I wish for this night-time...

I wish for this night-time...
Spící slunce
Slunce tiše spí
Jednou za století
Zadumané oceány klidné a rudé
Vášnivě laskají ukládajíc k spánku

Pro své sny jsem položil svůj život
Pro přání jsem spatřil svou noc
Pravda je na konci času
Ztráta víry znamená zločin

Přeju si aby, tento noční čas
trval po celý život
Temnota kolem mne
Pobřeží slunečního moře
Ó jak si přeju zapadnout se sluncem
Spát
A plakat
S tebou

Trápení lidského srdce
Jej odchýlí od mého boha
Plavil jsem se před tisíci měsíci
Nezjistil jsem kam jít

Dvatisícedvacetdva dní světla
Bude vytouženo nocí
Okamžik pro básnikovu hru
Dokud nebude co říct

Přeju si aby, tento noční čas...

Přeju si aby, tento noční čas...

Nightwish-Over the...

24. února 2008 v 12:19 | amy |  nightwish texty
Over the hills and far away


They came for him one winter's night.
Arrested, he was bound.
They said there'd been a robbery,
his pistol had been found.

They marched to the station house,
he waited for the dawn.
And as they led him to the dock,
he knew that he'd been wronged.
"You stand accused of robbery,"
he heard the bailiff say.
He knew without an alibi,
tomorrow's light would mourn his freedom.

Over the hills and far away,
for ten long years he'll count the days.
Over the mountains and the seas,
a prisoner's life for him there'll be.

He knew that it would cost him dear,
but yet he dare not say.
Where he had been that fateful night,
a secret it must stay.
He had to fight back tears of rage.
His heart beat like a drum.
For with the wife of his best friend,
he spent his final night of freedom.

Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms again he'll be.
Over the hills and far away.

Over the hills and,
over the hills and,
over the hills and far away.

Each night within his prison cell,
he looks out through the bars.
He reads the letters that she wrote.
One day he'll know the taste of freedom.

Over the hills and far away,
she prays he will return one day.
As sure as the rivers reach the seas,
back in his arms again she'll be.

Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms again he'll be.

Over the hills and far away,
she prays he will return one day.
As sure as the rivers reach the sea,
back in her arms is where he'll be.

Over the hills,
over the hills and far away.

Over the hills,
over the hills and far away.

Za kopci a mnohem dál
Přišli pro něj jedné zimní noci.
Byl zatčen a svázán.
Řekli, že došlo k loupeži,
a že našli jeho zbraň.

Odvedli ho na stanici,
tam čekal na úsvit.
Jak jej vedli na lavici obžalovaných,
věděl, že se stala křivda.
"Jsi obviněn z loupeže,"
slyšel říkat soudce.
Věděl, že bez alibi
bude zítřejší světlo oplakávat jeho svobodu.

Za kopci a mnohem dál,
deset let bude počítat dny.
Za horami a moři,
bude žít životem vězně.

Věděl, že ho to přijde draho,
ale neodvážil se promluvit.
Kde byl té osudné noci,
to musí zůstat tajemstvím.
Musel se bránit slzám vzteku.
Jeho srdce bilo jako buben.
Protože se ženou svého nejlepšího přítele
strávil svou poslední noc na svobodě.

Za kopci a mnohem dál,
slibuje, že se jednoho dne vrátí.
Z dalekých hor a moří,
bude znovu zpět v jejím náručí.
Za kopci a mnohem dál.

Za kopci a
za kopci a
za kopci a a mnohem dál.

Každou noc ve své cele
pohlíží skrze mříže.
Čte dopisy, které napsala.
Jednoho dne zase pozná chuť svobody.

Za kopci a mnohem dál,
modlí se aby se jednoho dne vrátil.
Tak jistě, jako řeky dorazí k mořím,
bude znovu zpět v jeho náručí.

Za kopci a mnohem dál,
slibuje, že se jednoho dne vrátí.
Z dalekých hor a moří,
bude znovu zpět v jejím náručí.

Za kopci a mnohem dál,
modlí se aby se jednoho dne vrátil.
Tak jistě, jako řeky dorazí k mořím,
bude znovu zpět v jejím náručí.

Za kopci a
za kopci a mnohem dál.

Za kopci a
za kopci a mnohem dál.
 


Nightwish-away

24. února 2008 v 12:17 | amy |  nightwish texty
Away
The days were brighter
Gardens more blooming
The nights had more hope
In their silence The wild was calling
Wishes were whispering
The time was there
But without a meaning

Away, away in time
Every dream´s a journey away
Away to a home away from care
Everywhere´s just a journey away

The days departed
Gardens deserted
This frail world
My only rest ?

The wild calls no more
Wishes so hollow
The Barefoot Boy
weeping in an empty night

Away...

Cherish the moment
Tower the skies
Don´t let the dreamer
fade to grey like grass

No falling for life
A gain for every loss
Time gathered me
But kept me flying

"For this gift of dream I must pay the price
with the loss of life´s pleasures"


Pryč
Dny byly jasnější
Zahrady více rozkvetlé
Noci měly více naděje
V jejich tichu volala divočina
Byla šeptána přání
Čas existoval
Ale němel žádný význam

Pryč, pryč v čase
Každý sen je cestou pryč
Pryč domů pryč od starosti
Všude je zkrátka cesta pryč

Dny zemřely
Zahrady zpustly
Tento křehký svět
Můj jediný odpočinek?

Divočina už nevolá
Přání tak falešná
Bosý chlapec
plačící v prázdné noci

Pryč...

Uchovej v sobě ten okamžik
Věž v mracích
Nenech snílka
zešednout jako trávu

Nezamilovat si život
Ziskat z každé porážky
Čas mě chytil
Ale nechal mě letět

"Za ten dar snění musím zaplatit
ztrátou všech rozkoší, které život nabízí

Nightwish-Nemo

24. února 2008 v 12:16 |  nightwish texty
Nemo
This is me for forever
One of the lost ones
The one without a name
Without an honest heart as compass

This is me for forever
One without a name
These lines the last endeavor
To find the missing lifeline

Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I`d give my everything
Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
Nemo my name forevermore

My flower, withered between
The pages 2 and 3
The once and forever bloom gone with my sins

Walk the dark path
Sleep with angels
Call the past for help
Touch me with your love
And reveal to me my true name

Oh, how I wish...

Nemo sailing home
Nemo letting go

Oh, how i wish...
Nemo
To jsem já navždy
Jeden ze ztracených
Ten beze jména
Bez upřímného srdce
Jako kompasu

To jsem já navždy
Ten beze jména
Tyto řádky jsou poslední snahou
Najít chybějící záchranné lano

Och, jak toužím
Po uklidňujícím dešti
Vše, co si přeju je znovu snít
Mé milující srdce
Ztracené v temnotě
Pro naději bych dal cokoli

Můj květ, zvadlý mezi
Stránkami dvě a tři
Jedenkrát a navždy rozkvetl
Odešel s mými hříchy

Jdi po temné stezce
Spi s anděli
Zavolej si na pomoc minulost
Dotkni se mě svou láskou
A prozraď mi mé skutečné jméno

Och, jak toužím
Po uklidňujícím dešti
Vše co si přeju je znovu snít
Mé milující srdce
Ztracené v temnotě
Pro naději bych dal cokoli
Och, jak toužím
Po uklidňujícím dešti
Och, jak rád bych znovu snil
Jednou provždy
A provždy jednou
Nemo je navždy mé jméno

Nemo pluje domů
Nemo odchází

Och, jak toužím...

nightwish-dark chest of wonders

24. února 2008 v 12:14 | amy |  nightwish texty
Dark chest of wonders
Once I had a dream
And this is it

Once there was a child`s dream
One night the clock struck twelve
The window open wide
Once there was a child`s heart
The age I learned to fly
And took a step outside

Once I knew all the tales
It`s time to turn back time
Follow the pale moonlight
Once I wished for this night
Faith brought me here
It`s time to cut the rope and fly

Fly to a dream
Far across the sea
All the burdens gone
Open the chest once more
Dark chest of wonders
Seen through the eyes
Of the one with pure heart
Once so long ago

The one in the Big Blue is what the world stole from me
This night will bring him back to me

Fly to a dream...
Temná truhla divů
Jednou jsem měl sen
A tohle je on

Byl jednou sen dítěte
Jedné noci hodiny odbily dvanáctou
Okno se doširoka otevřelo
Bylo jednou srdce dítěte
Věk, kdy jsem se naučil létat
A vykročil jsem ven

Kdysi jsem znal všechny příběhy
Je čas obrátit čas
Následovat bledý měsíční svit
Jednou jsem si přál tuto noc
Víra mě zanesla sem
Je čas přeříznout provaz a letět

Letět za snem
Daleko přes moře
Všechna zátěž je pryč
Otevři ještě jednou tu truhlu
Temnou truhlu divů
Viděnou očima
Toho s čistým srdcem
Jednou před tak dlouhou dobou

Ten ve Velké Modři je to co mi svět ukradl
Tato noc ho přinese zpátky ke mě

Letět za snem...

Nightwish videa

24. února 2008 v 12:02 | amy |  Nightwish videa
Nemo
Sleeping sun
Carpenter
Phanton of the opera
Nightwish
Amaranth
Eva
Wishmaster-Van helsing
Ever dream
Kuolema Tekke Taiteilijan liveClenovia Zona A

21. února 2008 v 21:30 | amy |  Zona A
Původní sestava z roku 1984:
Peter Schredl "Koňýk"zpěv
Jaro Lederleither "Leďo"kytara, zpěv
Sveťo Korbelkytara, zpěv
Braňo Alexbasová kytara, zpěv
Petr Hurig "Ozi"bicí
Současná sestava:
Peter Schredl "Koňýk"zpěv
Jaro Lederleither "Leďo"kytara, zpěv
Lump Čupebasová kytara, zpěv
Mikkobicí, zpěv

Zona A

21. února 2008 v 21:29 | amy |  Zona A
Tato bratislavská skupina má kořeny v kapele Parodox, která vznikla v lednu 1980. Peter Schredl "Koňýk" - zpěv, Jaro Lederleither "Leďo" - kytara, Rasťo Štiglic - basová kytara, Laco Vincze "Makký Pes" - bicí. Všichni bydleli v jednom paneláku, v jehož sklepě také zkoušeli. Ze začátku neuměli hrát a ani neměli žádné nástroje, pouze španělky a plechovky. Zkoušeli však každý druhý den a postupně si dokupují jakés takés nástroje a zesilovače. Začínali kopírováním punkových vzorů ze Západu: Clash, Sham 69, Stranglers, Ramones..., ale i zpunkováváním domácích hitů: Olympic, Kryl, Mládek... Začánají se rodit i první vlastní skladby, ale rozběh pozastavila Koňýkova vojna (říjen 1980 - 1982). Proto se první oficiální koncert konal až v březnu 1983 na obvodní přehlídce amatérských kapel. Hned získali cenu za nejlepší text, ale taky "nakládačku" do místních chuligánů - nepřátelů punku. V březnu 1983, po druhém koncertu, odchází Rasťo studovat a nahrazuje ho Miro Kolečáni "Koleso". S ním zahráli ještě devět vystoupení, hlavně na různých přehlídkách, objevily se i první zmínky v tisku.
V dubnu 1984 odchází do Ex-Tipu Koleso. Makký Pes zanechává aktivní činnosti, a tak Koňýk a Leďo přibírají Petra Huriga "Oziho" - bicí (z Ex-Tipu), Sveťa Korbela - kytara, a potom i Braňa Alexa - basová kytara. Přestože repertoár Paradoxu zůstává, mění se název na Zónu A. V této nové sestavě poprvé hrají v červenci 1984 v Lamači, což bylo tehdy jediné místo, kde mohly punkové kapely hrát. V prosinci 1984 hráli před tisíci diváky svůj první velký koncert, jako předkapela Abraxasu. Na jaře 1985 s nimi televize udělala dvacetiminutový film "Zóna A" (rež. M. Hanzlíček), který však nikdy nebyl odvysílán, neboť nebyl "vhodný pro socialistickou mládež". V červnu 1985 hráli poprvé v Praze (Rokoska) a hned s velkým úspěchem. Tehdy se objevuje i první demo kazeta, i známé skladby jako "Je to zlé", "MHD" a snad jejich nejznámější skladba "Pivo".
Díky silným protipunkovým opatřením je však kapele zakázáno po třináct měsíců účinkovat - byli, jako všechny punkové kapely, na černé listině. Byl jim znemožněn koncert v Polsku - odebráním pasů. V této atmosféře, která způsobila rozpady všech ostatních bratislavských kapel (Ex-Tip, Problém 5, Tlak...), vznikla druhá demo kazeta "Potopa". Ta je dost pochmurná a kromě titulní skladby obsahuje další hit "Kde je Josef Mengele?". Další koncert mají až v září 1986 pod tajným názvem Z. A. a je to opět velký úspěch.
Tehdy se začíná v kulturních kruzích pomalu, ale jistě projevovat "perestrojka", a tak Zóna A může hrát v říjnu 1986 na přehlídce "Šanca 86" už pod svým pravým názvem. V dubnu 1987 účinkují na "Rockovém kolotoči". Tento rozlet nezastavuje ani policejní akce "Horský park", která proběhla v září 1987, kdy "veřejnou zkoušku Zóny A a jejich hostí" rozehnala VB a zadržela více jak třicet lidí v čele s Koňýkem, kterému jako hlavnímu organizátorovi hrozilo vězení. Jak na "Šancu", "Rockový kolotoč" tak i na "Čertovo kolo" z října 1987 skupinu dostali hlavní organizátoři bratislavských hudebních akcí Snopko a Maruščák, kteří skupině velmi pomohli.
V únoru 1988 po hudebních neshodách odchází Sveťo (začátkem roku 1989 reaktivuje Ex-Tip), hudba kapely se zjednodušuje, zrychluje a stává se melodičtější. V tomto duchu se nese i třetí demo kazeta "Útok na špicu hitparády". Obsahuje spoustu úspěšných písniček: Pakáreň, Polka, Chceš si žiť po svojom, Keď sa všetci zjednotíme... V dubnu 1988 s tímto repertoárem sklidili velký úspěch na Rockfestu v Praze. Ve stejném měsíci nahrávají první skladbu pro film "Iba deň" (rež. K. Hečko).
Po tom, co Koňýk vystoupí na koncertě v uniformě VB (květen 1988), jsou opět problémy s StB. V létě 1988 přichází jako host opravdový policajt, akordeonista Elvis. Přináší do kapely lidovější zvuk. V listopadu 1988 provokativní účast na "Mestskom kole polit. piesně", opilá kapela + mírně zdemolovaná aparatura. Ve stejném měsíci se účastní na přehlídce nejlepších slovenských kapel "Slovrock". Prosinec 1988 v nabité Lucerně při "Rockbilanci ´88, v březnu 1989 přichází manažer Bohuš Zolvík "Bobko". S tím souvisí zvýšený počet koncertů, i mimo Prahu a Bratislavu. Ve stejném měsíci kapela vyprodává PKO (1 600 lidí). Na "Rockfestu 89" mají ještě větší úspěch než před rokem. Současně se objevuje čtvrtá demo kazeta "Všetko je dnes O.K.?", která pokračuje ve směru a obsahuje další hity: Janko, Cigánsky problém, Nech žijeme! V létě 1989 kontroverzní vystoupení v Trianglu. Souběžně s tím natáčejí hodinový film "Nezmením sa!" (rež. P. Sedlák), ve kterém mají osm klipů, ten však jde ve stopách filmu prvního - do trezoru. Na obrazovky se dostal až po revoluci, začátkem roku 1990. Srpen 1989 úspěch na festivalu "Rockquell" v Praze. Stále častější jsou pochvalné zmínky v tisku. Opus chce vydat jejich singl, ale požaduje úpravu textu a na to kapela nepřistupuje. Říjen 1989 znamená vyvrcholení prvního československého punkového festivalu "Punkeden". V prosinci 1989 benefiční koncerty ve prospěch OF (20 000 diváků) a VPN (opět v TV).
V lednu 1990 opět koncert v Lucerně a zanedlouho na to po neshodách s Leďem odchází Braňo, který s sebou bere i Oziho. Chtějí popovější, jednodušší hudbu, a tak zakládají Slobodnou Európu, kde s nimi hraje i Sveťo. Zónu posiluje rytmická dvojice Ex-Tipu: Miro Mikuška "Miki" - basová kytara a TiborČech "Fešák" - bicí. S nimi kapela vyráží v únoru 1990 na své první turné po Moravě a Slovensku "Punk's not dead". V dubnu 1990 nahrávají pro Opus první oficiální studiové LP Potopa - základ tvoří skladby ze třetí a čtvrté demo kazety doplněné třemi staršími hity. Květen 1990 - úspěšné miniturné po Itálii. Červen 1990 účast na festivalu pro "stranu zelených" ve Vídni. Ve stejném měsíci nahrávají dvě skladby pro sampler Pantoru.
Od roku 1991 hraje Zóna A s novým basákem Lumpem a bubeníkem Mikem, v kteréžto sestavě hraje skupina dodnes... Na kontě má ke dnešku čtyři demo kazety, čtyři oficiální studiové alba a jednu studiovou kompilaci, která obsahuje staré demo nahrávky z let 1988 - 1989.

apocalyptica fota

17. února 2008 v 20:29 |  Apocalyptica
PAAVO LOTJONEN
EICCA TOPINEN
PERTTU KIVILAASKO

apocalyptica

17. února 2008 v 20:26 |  Apocalyptica
KDE SE VZALI TU SE VZALI
Všichni členové Apocalypticy jsou absoluventi Sibeliovi Akademie,zde se také seznámili a spřátelili.Rozhodli se hrát pro radost a jen tak z nudy si založili skupinu.Hráli všude možně (např.:pohřby,mezi přáteli),ale stále to nebylo ono.Okamžikem pro Apocalypticu byl prosinec 1995,kdy byli požádáni o vystoupení v heavy metalovém klubu Teatro v Helsinkách.Zde se poprvé skutečně předvedli s Metallikovskými klasickými kousky jako Master of Puppets nebo Creeping Death a dostali tak nabídku na smlouvu s místní nezávislou produkční skupinou,která jim navrhla nahrát album spojující matalovou hudbu s klasickým základem.
Složení:
Paavo Lotjonen
Eicca Toppinen
Perttu Kivilaasko
Max Lilja (Apocalypticu opustil)
Není se k nim přidal Mikko Siren - hraje na bicí a působí i ve skupině Megaphone.
JEŠTĚ KOMPLETNÍ APOCALYPTICA ( s Maxem Liljou)

apocalyptica-diskografia

17. února 2008 v 20:23 | amy |  Apocalyptica
METALLICA BY FOUR CELLOS (1996)
1. Enter Sadman
2 .Master Of Puppets
3. Harvester Of Sorrow
4. The Unforgiven
5. Sad But True
6. Creeping Death
7. Wherever I May Roam
8. Welcome Home (sanitarium)
INQUISITION SYMPHONY (1998)
1. Harmageddon
2. From Out Of Nowhere
3. For Whom The Bells Tolls
4. Nothing Else Matters
5. Refuse/Resist
6. M.B.
7. Inquisition Symphony
8. Fade To Black
9. Domination
10. Toreador
11. One
CULT (2000)
1. Path
2. Struggle
3. Romance
4. Pray
5. In Memorian
6. Hyperventilation
7. Beyond Time
8. Hope
9. Kaamos
10. Coma
11. Hall Of The Mountain King
12. Until It Seeps
13. Fight Fire With Fire
REFLECTIONS
1. Prologue
2. No Education
3. Faraway
4. Somewhere around nothing
5. Drive
6. Cohkka
7. Conclusion
8. Resurrection
9. Heat
10. Cortéqe
11. Pandemonium
12. Toreador II
13. Epilogue
APOCALYPTICA (2005)
1. Life Burns!
2. Quutamo
3. Distruction
4. Bittersweet
5. Minsconstruction
6. Fisheye
7. Farewell
8. Fatal Error
9. Betrayal/Forgiveness
10. Ruska
11. Deathzone
AMPLIFIED (2006)
1. Enter Sandrman
2. Harmageddon
3. Refuse/Resist
4. Nothing Else Matters
5. Path vol.2
6. Cohkka
7. Life Burns!
8. Somewhere Around Nothing
9. Bittersweet
10. Master Of Puppets
11. Hall Of The Mountain King
12. Seemann
13. En Vie
14. Repressed
AMPLIFIED A DECADE OF REINVENTING THE CELLO (2006) - 2CD
1 CD (instrumentals)
1. Enter Sadman
2. Harmageddon
3. Nothing Else Matters
4. Refuse/Resist
5. Somewhere Around Nothing
6. Betrayal
7. Farewell
8. Creeping Death
9. Hall Of The Mountain King
10. One
11. Heat
12. Cohkka
13. Kaamos
14. Deathzone
15. Angel Of Death (previously unrelased)
2 CD (vocal features)
1. Repressed ft.Max Cavalera (Soufly,exSepultura)& Matt Tuck (Bullet For My Valentine)
2. Path Vol.2 ft. Sandra Nasic (Guano Apes)
3. Bittersweet ft. Lauri Ylonen (The Rasmus) & Ville Vallo (HIM)
4. Hope Vol.2 ft. Matze Sayer (Farmer Boys)
5. Quutamo/french version ft. Manu
6. Faraway Vol.2 ft. Linda Sundblad (Lambretta)
7. Life Burns! ft. Lauri Ylonen (The Rasmus)
8. Seemann ft. Nina Hagen
WORLDS COLLIDE (2007)
 1. Worlds Collide
 2. Grace ( ft. Tomoyasu Hotei)
 3. I´m not Jesus ( ft. Corey Taylor)
 4. Ion
 5. Helden ( ft. Till Lindemann)
 6. Stroke
 7. Last Hope ( ft. Dave Lombardo)
 8. I don´t Care ( ft. Adam Contier)
 9. Burn
 10. SOS - Anything But Love ( ft. Christina Scabbia)
 11. Ural
 12. Dreamer (bonus track)
 13. Peace ( bonus track)

Bitefight

15. února 2008 v 19:39 | amy |  hotco
Super hra na bitefight kliknite SEM a zaregistrujte sa...Fakt je to dobre vlkodlaci proti upirom...Ak chcete pridajte sa do nasho klanu:Angel-ale ak chcete byt w nasom klane musite byt na 4 serveri a musite byt vlkodlak... potom mi napiste som tam ako amixel...Tak sa majte:)

Kam dál