Únor 2008

Nightwish-Bless the child

24. února 2008 v 12:20 nightwish texty
Bless the child
"I was born amidst the purple waterfalls.
I was weak, yet not unblessed.
Dead to the world. Alive for the journey.
One night I dreamt a white rose withering,
a newborn drowning a lifetime loneliness.
I dreamt all my future. Relived my past.
And witnessed the beauty of the beast"

Where have all the feelings gone?
Why has all the laughter ceased?

Why am I loved only when I'm gone?
Gone back in time to bless the child
Think of me long enough to make a memory
Come bless the child one more time

How can I ever feel again?
Given the chance would I return?

I've never felt so alone in my life
As I drank from a cup which was counting my time
There's a poison drop in this cup of Man
To drink it is to follow the left hand path

"Where have all the feelings gone?
Why is the deadliest sin - to love as I loved you?
Now unblessed, homesick in time,
soon to be freed from care, from human pain.
My tale is the most bitter truth:
Time pays us but with earth & dust, and a dark, silent grave.
Remember, my child: Without innocence the cross is only iron,
hope is only an illusion & Ocean Soul's nothing but a name...

The Child bless thee & keep thee forever"
Požehnané dítě
"Narodil jsem se mezi purpurovými vodopády.
Byl jsem slabý, dosud nepožehnaný.
Mrtvý pro svět. Živý pro cestu.
Jedné noci jsem snil o vadnoucí bílé růži,
novorozeněti tonoucím v celoživotní osamělosti.
Snil jsem celou svou budoucnost. Znovu jsem prožil svou minulost.
A byl svědkem krásy zvířete."

Kam zmizely všechny city?
Proč ustal všechen ten smích?

Proč jsem milován pouze když jsem pryč?
Zpět v čase abych požehnal dítěti
Přemýšlej o mně dost dlouho, aby sis mě zapamatoval
Přijd ještě jednou požehnat dítěti

Jak můžu někdy znovu cítit?
Dostanu šanci na návrat?

Ještě nikdy jsem se ve svém životě necítil tak osamělý
Jako když jsem se napil z poháru, který počítal můj čas
V tom poháru Člověka je kapka jedu
Napít se z něj znamená dát se cestou levé ruky

"Kam zmizely všechny city?
Proč je nejsmrtelnějším hříchem milovat tak, jak jsem miloval tebe?
Teď nepožehnaný, v čase teskním po domově,
brzy budu osvobozen od péče, od lidské bolesti.
Můj příběh je nejtrpčí pravda:
Čas nám sice platí, ale zemí a prachem a temným tichým hrobem.
Pamatuj, mé dítě: Bez nevinnosti je kříž pouhým železem,
naděje je pouhá iluze a Duše Oceánu není nic než jméno...

Dítě ti požehná a bude tě střežit navěky"

Nightwish-Sleeping sun

24. února 2008 v 12:19 | amy |  nightwish texty
Sleeping sun
The sun is sleeping quietly
Once upon a century
Wistful oceans calm and red
Ardent caresses laid to rest

For my dreams I hold my life
For wishes I behold my night
The truth at the end of time
Losing faith makes a crime

I wish for this night-time
to last for a lifetime
The darkness around me
Shores of a solar sea
Oh how I wish to go down with the sun
Sleeping
Weeping
With you

Sorrow has a human heart
From my god it will depart
I'd sail before a thousand moons
Never finding where to go

Two hundred twenty-two days of light
Will be desired by a night
A moment for the poet's play
Until there's nothing left to say

I wish for this night-time...

I wish for this night-time...
Spící slunce
Slunce tiše spí
Jednou za století
Zadumané oceány klidné a rudé
Vášnivě laskají ukládajíc k spánku

Pro své sny jsem položil svůj život
Pro přání jsem spatřil svou noc
Pravda je na konci času
Ztráta víry znamená zločin

Přeju si aby, tento noční čas
trval po celý život
Temnota kolem mne
Pobřeží slunečního moře
Ó jak si přeju zapadnout se sluncem
Spát
A plakat
S tebou

Trápení lidského srdce
Jej odchýlí od mého boha
Plavil jsem se před tisíci měsíci
Nezjistil jsem kam jít

Dvatisícedvacetdva dní světla
Bude vytouženo nocí
Okamžik pro básnikovu hru
Dokud nebude co říct

Přeju si aby, tento noční čas...

Přeju si aby, tento noční čas...

Nightwish-Over the...

24. února 2008 v 12:19 | amy |  nightwish texty
Over the hills and far away


They came for him one winter's night.
Arrested, he was bound.
They said there'd been a robbery,
his pistol had been found.

They marched to the station house,
he waited for the dawn.
And as they led him to the dock,
he knew that he'd been wronged.
"You stand accused of robbery,"
he heard the bailiff say.
He knew without an alibi,
tomorrow's light would mourn his freedom.

Over the hills and far away,
for ten long years he'll count the days.
Over the mountains and the seas,
a prisoner's life for him there'll be.

He knew that it would cost him dear,
but yet he dare not say.
Where he had been that fateful night,
a secret it must stay.
He had to fight back tears of rage.
His heart beat like a drum.
For with the wife of his best friend,
he spent his final night of freedom.

Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms again he'll be.
Over the hills and far away.

Over the hills and,
over the hills and,
over the hills and far away.

Each night within his prison cell,
he looks out through the bars.
He reads the letters that she wrote.
One day he'll know the taste of freedom.

Over the hills and far away,
she prays he will return one day.
As sure as the rivers reach the seas,
back in his arms again she'll be.

Over the hills and far away,
he swears he will return one day.
Far from the mountains and the seas,
back in her arms again he'll be.

Over the hills and far away,
she prays he will return one day.
As sure as the rivers reach the sea,
back in her arms is where he'll be.

Over the hills,
over the hills and far away.

Over the hills,
over the hills and far away.

Za kopci a mnohem dál
Přišli pro něj jedné zimní noci.
Byl zatčen a svázán.
Řekli, že došlo k loupeži,
a že našli jeho zbraň.

Odvedli ho na stanici,
tam čekal na úsvit.
Jak jej vedli na lavici obžalovaných,
věděl, že se stala křivda.
"Jsi obviněn z loupeže,"
slyšel říkat soudce.
Věděl, že bez alibi
bude zítřejší světlo oplakávat jeho svobodu.

Za kopci a mnohem dál,
deset let bude počítat dny.
Za horami a moři,
bude žít životem vězně.

Věděl, že ho to přijde draho,
ale neodvážil se promluvit.
Kde byl té osudné noci,
to musí zůstat tajemstvím.
Musel se bránit slzám vzteku.
Jeho srdce bilo jako buben.
Protože se ženou svého nejlepšího přítele
strávil svou poslední noc na svobodě.

Za kopci a mnohem dál,
slibuje, že se jednoho dne vrátí.
Z dalekých hor a moří,
bude znovu zpět v jejím náručí.
Za kopci a mnohem dál.

Za kopci a
za kopci a
za kopci a a mnohem dál.

Každou noc ve své cele
pohlíží skrze mříže.
Čte dopisy, které napsala.
Jednoho dne zase pozná chuť svobody.

Za kopci a mnohem dál,
modlí se aby se jednoho dne vrátil.
Tak jistě, jako řeky dorazí k mořím,
bude znovu zpět v jeho náručí.

Za kopci a mnohem dál,
slibuje, že se jednoho dne vrátí.
Z dalekých hor a moří,
bude znovu zpět v jejím náručí.

Za kopci a mnohem dál,
modlí se aby se jednoho dne vrátil.
Tak jistě, jako řeky dorazí k mořím,
bude znovu zpět v jejím náručí.

Za kopci a
za kopci a mnohem dál.

Za kopci a
za kopci a mnohem dál.

Nightwish-away

24. února 2008 v 12:17 | amy |  nightwish texty
Away
The days were brighter
Gardens more blooming
The nights had more hope
In their silence The wild was calling
Wishes were whispering
The time was there
But without a meaning

Away, away in time
Every dream´s a journey away
Away to a home away from care
Everywhere´s just a journey away

The days departed
Gardens deserted
This frail world
My only rest ?

The wild calls no more
Wishes so hollow
The Barefoot Boy
weeping in an empty night

Away...

Cherish the moment
Tower the skies
Don´t let the dreamer
fade to grey like grass

No falling for life
A gain for every loss
Time gathered me
But kept me flying

"For this gift of dream I must pay the price
with the loss of life´s pleasures"


Pryč
Dny byly jasnější
Zahrady více rozkvetlé
Noci měly více naděje
V jejich tichu volala divočina
Byla šeptána přání
Čas existoval
Ale němel žádný význam

Pryč, pryč v čase
Každý sen je cestou pryč
Pryč domů pryč od starosti
Všude je zkrátka cesta pryč

Dny zemřely
Zahrady zpustly
Tento křehký svět
Můj jediný odpočinek?

Divočina už nevolá
Přání tak falešná
Bosý chlapec
plačící v prázdné noci

Pryč...

Uchovej v sobě ten okamžik
Věž v mracích
Nenech snílka
zešednout jako trávu

Nezamilovat si život
Ziskat z každé porážky
Čas mě chytil
Ale nechal mě letět

"Za ten dar snění musím zaplatit
ztrátou všech rozkoší, které život nabízí

Nightwish-Nemo

24. února 2008 v 12:16 nightwish texty
Nemo
This is me for forever
One of the lost ones
The one without a name
Without an honest heart as compass

This is me for forever
One without a name
These lines the last endeavor
To find the missing lifeline

Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I`d give my everything
Oh how I wish
For soothing rain
Oh how I wish to dream again
Once and for all
And all for once
Nemo my name forevermore

My flower, withered between
The pages 2 and 3
The once and forever bloom gone with my sins

Walk the dark path
Sleep with angels
Call the past for help
Touch me with your love
And reveal to me my true name

Oh, how I wish...

Nemo sailing home
Nemo letting go

Oh, how i wish...
Nemo
To jsem já navždy
Jeden ze ztracených
Ten beze jména
Bez upřímného srdce
Jako kompasu

To jsem já navždy
Ten beze jména
Tyto řádky jsou poslední snahou
Najít chybějící záchranné lano

Och, jak toužím
Po uklidňujícím dešti
Vše, co si přeju je znovu snít
Mé milující srdce
Ztracené v temnotě
Pro naději bych dal cokoli

Můj květ, zvadlý mezi
Stránkami dvě a tři
Jedenkrát a navždy rozkvetl
Odešel s mými hříchy

Jdi po temné stezce
Spi s anděli
Zavolej si na pomoc minulost
Dotkni se mě svou láskou
A prozraď mi mé skutečné jméno

Och, jak toužím
Po uklidňujícím dešti
Vše co si přeju je znovu snít
Mé milující srdce
Ztracené v temnotě
Pro naději bych dal cokoli
Och, jak toužím
Po uklidňujícím dešti
Och, jak rád bych znovu snil
Jednou provždy
A provždy jednou
Nemo je navždy mé jméno

Nemo pluje domů
Nemo odchází

Och, jak toužím...

nightwish-dark chest of wonders

24. února 2008 v 12:14 | amy |  nightwish texty
Dark chest of wonders
Once I had a dream
And this is it

Once there was a child`s dream
One night the clock struck twelve
The window open wide
Once there was a child`s heart
The age I learned to fly
And took a step outside

Once I knew all the tales
It`s time to turn back time
Follow the pale moonlight
Once I wished for this night
Faith brought me here
It`s time to cut the rope and fly

Fly to a dream
Far across the sea
All the burdens gone
Open the chest once more
Dark chest of wonders
Seen through the eyes
Of the one with pure heart
Once so long ago

The one in the Big Blue is what the world stole from me
This night will bring him back to me

Fly to a dream...
Temná truhla divů
Jednou jsem měl sen
A tohle je on

Byl jednou sen dítěte
Jedné noci hodiny odbily dvanáctou
Okno se doširoka otevřelo
Bylo jednou srdce dítěte
Věk, kdy jsem se naučil létat
A vykročil jsem ven

Kdysi jsem znal všechny příběhy
Je čas obrátit čas
Následovat bledý měsíční svit
Jednou jsem si přál tuto noc
Víra mě zanesla sem
Je čas přeříznout provaz a letět

Letět za snem
Daleko přes moře
Všechna zátěž je pryč
Otevři ještě jednou tu truhlu
Temnou truhlu divů
Viděnou očima
Toho s čistým srdcem
Jednou před tak dlouhou dobou

Ten ve Velké Modři je to co mi svět ukradl
Tato noc ho přinese zpátky ke mě

Letět za snem...

Nightwish videa

24. února 2008 v 12:02 | amy |  Nightwish videa
Nemo
Sleeping sun
Carpenter
Phanton of the opera
Nightwish
Amaranth
Eva
Wishmaster-Van helsing
Ever dream
Kuolema Tekke Taiteilijan liveClenovia Zona A

21. února 2008 v 21:30 | amy |  Zona A
Původní sestava z roku 1984:
Peter Schredl "Koňýk"zpěv
Jaro Lederleither "Leďo"kytara, zpěv
Sveťo Korbelkytara, zpěv
Braňo Alexbasová kytara, zpěv
Petr Hurig "Ozi"bicí
Současná sestava:
Peter Schredl "Koňýk"zpěv
Jaro Lederleither "Leďo"kytara, zpěv
Lump Čupebasová kytara, zpěv
Mikkobicí, zpěv

Zona A

21. února 2008 v 21:29 | amy |  Zona A
Tato bratislavská skupina má kořeny v kapele Parodox, která vznikla v lednu 1980. Peter Schredl "Koňýk" - zpěv, Jaro Lederleither "Leďo" - kytara, Rasťo Štiglic - basová kytara, Laco Vincze "Makký Pes" - bicí. Všichni bydleli v jednom paneláku, v jehož sklepě také zkoušeli. Ze začátku neuměli hrát a ani neměli žádné nástroje, pouze španělky a plechovky. Zkoušeli však každý druhý den a postupně si dokupují jakés takés nástroje a zesilovače. Začínali kopírováním punkových vzorů ze Západu: Clash, Sham 69, Stranglers, Ramones..., ale i zpunkováváním domácích hitů: Olympic, Kryl, Mládek... Začánají se rodit i první vlastní skladby, ale rozběh pozastavila Koňýkova vojna (říjen 1980 - 1982). Proto se první oficiální koncert konal až v březnu 1983 na obvodní přehlídce amatérských kapel. Hned získali cenu za nejlepší text, ale taky "nakládačku" do místních chuligánů - nepřátelů punku. V březnu 1983, po druhém koncertu, odchází Rasťo studovat a nahrazuje ho Miro Kolečáni "Koleso". S ním zahráli ještě devět vystoupení, hlavně na různých přehlídkách, objevily se i první zmínky v tisku.
V dubnu 1984 odchází do Ex-Tipu Koleso. Makký Pes zanechává aktivní činnosti, a tak Koňýk a Leďo přibírají Petra Huriga "Oziho" - bicí (z Ex-Tipu), Sveťa Korbela - kytara, a potom i Braňa Alexa - basová kytara. Přestože repertoár Paradoxu zůstává, mění se název na Zónu A. V této nové sestavě poprvé hrají v červenci 1984 v Lamači, což bylo tehdy jediné místo, kde mohly punkové kapely hrát. V prosinci 1984 hráli před tisíci diváky svůj první velký koncert, jako předkapela Abraxasu. Na jaře 1985 s nimi televize udělala dvacetiminutový film "Zóna A" (rež. M. Hanzlíček), který však nikdy nebyl odvysílán, neboť nebyl "vhodný pro socialistickou mládež". V červnu 1985 hráli poprvé v Praze (Rokoska) a hned s velkým úspěchem. Tehdy se objevuje i první demo kazeta, i známé skladby jako "Je to zlé", "MHD" a snad jejich nejznámější skladba "Pivo".
Díky silným protipunkovým opatřením je však kapele zakázáno po třináct měsíců účinkovat - byli, jako všechny punkové kapely, na černé listině. Byl jim znemožněn koncert v Polsku - odebráním pasů. V této atmosféře, která způsobila rozpady všech ostatních bratislavských kapel (Ex-Tip, Problém 5, Tlak...), vznikla druhá demo kazeta "Potopa". Ta je dost pochmurná a kromě titulní skladby obsahuje další hit "Kde je Josef Mengele?". Další koncert mají až v září 1986 pod tajným názvem Z. A. a je to opět velký úspěch.
Tehdy se začíná v kulturních kruzích pomalu, ale jistě projevovat "perestrojka", a tak Zóna A může hrát v říjnu 1986 na přehlídce "Šanca 86" už pod svým pravým názvem. V dubnu 1987 účinkují na "Rockovém kolotoči". Tento rozlet nezastavuje ani policejní akce "Horský park", která proběhla v září 1987, kdy "veřejnou zkoušku Zóny A a jejich hostí" rozehnala VB a zadržela více jak třicet lidí v čele s Koňýkem, kterému jako hlavnímu organizátorovi hrozilo vězení. Jak na "Šancu", "Rockový kolotoč" tak i na "Čertovo kolo" z října 1987 skupinu dostali hlavní organizátoři bratislavských hudebních akcí Snopko a Maruščák, kteří skupině velmi pomohli.
V únoru 1988 po hudebních neshodách odchází Sveťo (začátkem roku 1989 reaktivuje Ex-Tip), hudba kapely se zjednodušuje, zrychluje a stává se melodičtější. V tomto duchu se nese i třetí demo kazeta "Útok na špicu hitparády". Obsahuje spoustu úspěšných písniček: Pakáreň, Polka, Chceš si žiť po svojom, Keď sa všetci zjednotíme... V dubnu 1988 s tímto repertoárem sklidili velký úspěch na Rockfestu v Praze. Ve stejném měsíci nahrávají první skladbu pro film "Iba deň" (rež. K. Hečko).
Po tom, co Koňýk vystoupí na koncertě v uniformě VB (květen 1988), jsou opět problémy s StB. V létě 1988 přichází jako host opravdový policajt, akordeonista Elvis. Přináší do kapely lidovější zvuk. V listopadu 1988 provokativní účast na "Mestskom kole polit. piesně", opilá kapela + mírně zdemolovaná aparatura. Ve stejném měsíci se účastní na přehlídce nejlepších slovenských kapel "Slovrock". Prosinec 1988 v nabité Lucerně při "Rockbilanci ´88, v březnu 1989 přichází manažer Bohuš Zolvík "Bobko". S tím souvisí zvýšený počet koncertů, i mimo Prahu a Bratislavu. Ve stejném měsíci kapela vyprodává PKO (1 600 lidí). Na "Rockfestu 89" mají ještě větší úspěch než před rokem. Současně se objevuje čtvrtá demo kazeta "Všetko je dnes O.K.?", která pokračuje ve směru a obsahuje další hity: Janko, Cigánsky problém, Nech žijeme! V létě 1989 kontroverzní vystoupení v Trianglu. Souběžně s tím natáčejí hodinový film "Nezmením sa!" (rež. P. Sedlák), ve kterém mají osm klipů, ten však jde ve stopách filmu prvního - do trezoru. Na obrazovky se dostal až po revoluci, začátkem roku 1990. Srpen 1989 úspěch na festivalu "Rockquell" v Praze. Stále častější jsou pochvalné zmínky v tisku. Opus chce vydat jejich singl, ale požaduje úpravu textu a na to kapela nepřistupuje. Říjen 1989 znamená vyvrcholení prvního československého punkového festivalu "Punkeden". V prosinci 1989 benefiční koncerty ve prospěch OF (20 000 diváků) a VPN (opět v TV).
V lednu 1990 opět koncert v Lucerně a zanedlouho na to po neshodách s Leďem odchází Braňo, který s sebou bere i Oziho. Chtějí popovější, jednodušší hudbu, a tak zakládají Slobodnou Európu, kde s nimi hraje i Sveťo. Zónu posiluje rytmická dvojice Ex-Tipu: Miro Mikuška "Miki" - basová kytara a TiborČech "Fešák" - bicí. S nimi kapela vyráží v únoru 1990 na své první turné po Moravě a Slovensku "Punk's not dead". V dubnu 1990 nahrávají pro Opus první oficiální studiové LP Potopa - základ tvoří skladby ze třetí a čtvrté demo kazety doplněné třemi staršími hity. Květen 1990 - úspěšné miniturné po Itálii. Červen 1990 účast na festivalu pro "stranu zelených" ve Vídni. Ve stejném měsíci nahrávají dvě skladby pro sampler Pantoru.
Od roku 1991 hraje Zóna A s novým basákem Lumpem a bubeníkem Mikem, v kteréžto sestavě hraje skupina dodnes... Na kontě má ke dnešku čtyři demo kazety, čtyři oficiální studiové alba a jednu studiovou kompilaci, která obsahuje staré demo nahrávky z let 1988 - 1989.

apocalyptica fota

17. února 2008 v 20:29 Apocalyptica
PAAVO LOTJONEN
EICCA TOPINEN
PERTTU KIVILAASKO

apocalyptica

17. února 2008 v 20:26 Apocalyptica
KDE SE VZALI TU SE VZALI
Všichni členové Apocalypticy jsou absoluventi Sibeliovi Akademie,zde se také seznámili a spřátelili.Rozhodli se hrát pro radost a jen tak z nudy si založili skupinu.Hráli všude možně (např.:pohřby,mezi přáteli),ale stále to nebylo ono.Okamžikem pro Apocalypticu byl prosinec 1995,kdy byli požádáni o vystoupení v heavy metalovém klubu Teatro v Helsinkách.Zde se poprvé skutečně předvedli s Metallikovskými klasickými kousky jako Master of Puppets nebo Creeping Death a dostali tak nabídku na smlouvu s místní nezávislou produkční skupinou,která jim navrhla nahrát album spojující matalovou hudbu s klasickým základem.
Složení:
Paavo Lotjonen
Eicca Toppinen
Perttu Kivilaasko
Max Lilja (Apocalypticu opustil)
Není se k nim přidal Mikko Siren - hraje na bicí a působí i ve skupině Megaphone.
JEŠTĚ KOMPLETNÍ APOCALYPTICA ( s Maxem Liljou)

apocalyptica-diskografia

17. února 2008 v 20:23 | amy |  Apocalyptica
METALLICA BY FOUR CELLOS (1996)
1. Enter Sadman
2 .Master Of Puppets
3. Harvester Of Sorrow
4. The Unforgiven
5. Sad But True
6. Creeping Death
7. Wherever I May Roam
8. Welcome Home (sanitarium)
INQUISITION SYMPHONY (1998)
1. Harmageddon
2. From Out Of Nowhere
3. For Whom The Bells Tolls
4. Nothing Else Matters
5. Refuse/Resist
6. M.B.
7. Inquisition Symphony
8. Fade To Black
9. Domination
10. Toreador
11. One
CULT (2000)
1. Path
2. Struggle
3. Romance
4. Pray
5. In Memorian
6. Hyperventilation
7. Beyond Time
8. Hope
9. Kaamos
10. Coma
11. Hall Of The Mountain King
12. Until It Seeps
13. Fight Fire With Fire
REFLECTIONS
1. Prologue
2. No Education
3. Faraway
4. Somewhere around nothing
5. Drive
6. Cohkka
7. Conclusion
8. Resurrection
9. Heat
10. Cortéqe
11. Pandemonium
12. Toreador II
13. Epilogue
APOCALYPTICA (2005)
1. Life Burns!
2. Quutamo
3. Distruction
4. Bittersweet
5. Minsconstruction
6. Fisheye
7. Farewell
8. Fatal Error
9. Betrayal/Forgiveness
10. Ruska
11. Deathzone
AMPLIFIED (2006)
1. Enter Sandrman
2. Harmageddon
3. Refuse/Resist
4. Nothing Else Matters
5. Path vol.2
6. Cohkka
7. Life Burns!
8. Somewhere Around Nothing
9. Bittersweet
10. Master Of Puppets
11. Hall Of The Mountain King
12. Seemann
13. En Vie
14. Repressed
AMPLIFIED A DECADE OF REINVENTING THE CELLO (2006) - 2CD
1 CD (instrumentals)
1. Enter Sadman
2. Harmageddon
3. Nothing Else Matters
4. Refuse/Resist
5. Somewhere Around Nothing
6. Betrayal
7. Farewell
8. Creeping Death
9. Hall Of The Mountain King
10. One
11. Heat
12. Cohkka
13. Kaamos
14. Deathzone
15. Angel Of Death (previously unrelased)
2 CD (vocal features)
1. Repressed ft.Max Cavalera (Soufly,exSepultura)& Matt Tuck (Bullet For My Valentine)
2. Path Vol.2 ft. Sandra Nasic (Guano Apes)
3. Bittersweet ft. Lauri Ylonen (The Rasmus) & Ville Vallo (HIM)
4. Hope Vol.2 ft. Matze Sayer (Farmer Boys)
5. Quutamo/french version ft. Manu
6. Faraway Vol.2 ft. Linda Sundblad (Lambretta)
7. Life Burns! ft. Lauri Ylonen (The Rasmus)
8. Seemann ft. Nina Hagen
WORLDS COLLIDE (2007)
 1. Worlds Collide
 2. Grace ( ft. Tomoyasu Hotei)
 3. I´m not Jesus ( ft. Corey Taylor)
 4. Ion
 5. Helden ( ft. Till Lindemann)
 6. Stroke
 7. Last Hope ( ft. Dave Lombardo)
 8. I don´t Care ( ft. Adam Contier)
 9. Burn
 10. SOS - Anything But Love ( ft. Christina Scabbia)
 11. Ural
 12. Dreamer (bonus track)
 13. Peace ( bonus track)

Bitefight

15. února 2008 v 19:39 | amy |  hotco
Super hra na bitefight kliknite SEM a zaregistrujte sa...Fakt je to dobre vlkodlaci proti upirom...Ak chcete pridajte sa do nasho klanu:Angel-ale ak chcete byt w nasom klane musite byt na 4 serveri a musite byt vlkodlak... potom mi napiste som tam ako amixel...Tak sa majte:)

zas nowy design

11. února 2008 v 14:14 | amy |  hotco
Taakze zas tu mam New design ta dfm ze sa pacji TA piste KOmnetra aa tez jlasnite do aKetky joo!!:DD....

nightwish

9. února 2008 v 18:28 | amy |  Nightwish

1996

Myšlienka založiť Nightwish sa zrodila v júli 1996 o polnoci keď Tuomas trávil noc s priateľmi pri táborovom ohni. Prvé tri piesne, ktoré boli akustická náladová hudba, bola nahraná cez október a december 1996. Vtedy mala kapela troch členov: Tuomasa, Tarju a Emppu

1997

Kapela chcela vedieť ako bude znieť hudba ak sa pridajú bubny. (Jukka sa pridal ku kapele). Taktiež bola akustická gitara nahradená elektrickou. Po pár týždňoch tréningu, kapela išla do nahrávacieho štúdia, čo bolo v apríli 1997. Nahrali sedem piesní. Tieto piesne sa nachádzajú na limitovanej edícii albumu Angels Fall First.
V máji 1997, Nightwish podpísal zmluvu s Spinefarm na dve nahrávky. V auguste, kapela išla do štúdia nahrala štyri nové piesne. Pred vydaním Angels Fall First, bol vydaní singel The Carpenter, ktorý sa umiestnil na ôsmej priečke Finskeho rebríčka predajnosti. Album Angels Fall First bol vydaní na začiatku novembra a umiestnil sa na 31 mieste rebríčka. Nightwish zahral svoj prvý koncert v Kitee 31. decembra 1997. Potom Nightwish hral len sedem koncertov cez zimu pretože Jukka a Emppu boli v armáde a Tarja bola zaneprázdnená štúdiom. Nightwish a Spinefarm rozšíril zmluvu z dvoch na tri nahrávky.

1998

V apríli 1998, začali nahrávať svoje prvé video - The Carpenter. To bolo pripravené začiatkom mája a prvýkrát hral na Jyrki. Koncom mája, Tuomas a Tarja mali rozhovor v relácii. V nasledujúcom lete, sa pripojil ku kapele basista Sami Vänskä. V priebehu leta, boli skúšané piesne pre nahrávanie a kapela išla začiatkom augusta do štúdia, nahrávanie bolo skončené v koncom októbra. Nightwish hral 13. novembra koncert v Kitee v priebehu ktorého, bol nakrútení videoklip pre "Sacrament of Wilderness". Táto pieseň bola vydaná ako singel 26. novembra a noví album "Oceanborn" bol vydaní 7. decembra. Každý bol prekvapený úspechom Oceanborn. Dostal sa na piate miesto oficiálneho Fínskeho rebríčka a singel Sacrament of Wilderness bol celé týždne na prvom mieste.

1999

V zime 1999, Nightwish hrala veľa koncertov po celej krajine, čo zahŕňalo aj koncert v Lista chart programe. Na jar bol vydaný Oceanborn aj mimo Fínska. V máji začala kapela znova hrať koncerty a turné trvalo dva a pol mesiaca, hrajúc takmer na všetkých veľkých rockových festivaloch. Súčasne bol nahraný singel Sleeping Sun, ktorý bol napísaný kvôli zatmeniu v Nemecku. V auguste bol vydaný v Nemecku obsahujúc piesne Walking in the Air, Swanheart a Angels Fall First. V Nemecku sa predalo 15 000 kópii iba za jeden mesiac. V auguste, sa Nightwish dozvedel že Oceanborn a Sacrament of Wilderness získalo zlatú platňu. Súčasne bolo potvrdené že Nightwish urobí európske turné dvadsiatich šiestich koncertov s nemeckou kapelou Rage.

2000

Na začiatku roku 2000 kapela začala nahrávať ich tretí album. Vítane prerušenie rutiny nahrávania v štúdiu prišlo keď sa zúčastnili Fínskej kvalifikácie do Eurovíziu s piesňou Sleepawlker.Nightwish vyhral prvé kolo kvalifikácie, ale výsledné umiestnenie bolo druhé napriek drvivému víťazstvu v diváckom hlasovaní.
Noví album, Wishamaster, bol vydaný v máji a turné Wishmaster začalo v Kitee, domácom meste kapely. Po vystúpení kapela obdržala zlatú platňu za album Oceanborn a singel Sacrament of Wildress, Walking in the Air a Sleeping Sun. Wishmaster sa umiestnil na prvom mieste rebríčka a zostal tam tri týždne a zároveň získal zlatú platňu. Wishmaster bol schválený fanúšikmi aj médiami a označený za album mesiaca nemeckým časopisom Rock Hard v čísle 6/2000. po dlho očakávanom vydaní od Bon Jovi a Iron Maiden.
Wishmaster taktiež debutoval v Nemeckom rebríčku na 21. mieste a 66. vo Francúzsku! "Svetové turné Wishmaster" ktoré začalo 21. Júla z Kitee, pokračovalo najprv na veľkom festivale vo Fínsku a potom v Južnej Amerike. Trojtýždňové turné v Brazílii, Chile, Argentíne, Paname a Mexiku sa stalo jednou z najväčších skúsenosťou kapely. Nasledovala úspešné vystúpenie na Wacken Open Air, Biebop Metal Fest a prvé titulné Európske turné s Sinergy a Eternal Tears Of Sorrow. V novembri odohral dve predstavenia v Kanadskom Montreale.
Ďalší projekt Nightwish zahŕňal vytvorenie plného koncertu na DVD a VHS s limitovaním živím albumom (iba pre Fínsko). Koncert bol pripravený v Tampere 29. decembra 2000. Materiál bol vydaný v apríli 2001 vo Fínsku a celosvetovo počas leta 2001. Na konci predstavenia dostal Nightwish platinovú platňu za "Wishmaster" a zlatú za singel "Deep Silent Complete".

2001

V marci 2001 Nightwish začal nahrávať svoju verziu klasiky Garyho Mooresa Over The Hills And Far Away s dvoma novými piesňami a prepracovanou Angels Fall First a Astral Romance. Vo Fínsku vydané v júni 2001. Nemecká verzia "Over The Hills And Far Away" (vydal Drakkar) obsahujúc 6 živých nahrávok spolu s 4 nevydanými piesňami. Nightwish taktiež rozšíril nahrávaciu zmluvu s Spinefarm Records o jeden celý album, ktorý mal byť vydaný v lete 2002.
Video pre pieseň "Over The Hills And Far Away" ktorá sa vo Fínsku rapídne predávala ako mini-CD dosiahla vo Fínsku platinovú platňu v auguste 2001. Turné vo Fínsku v tom istom roku skončilo v Nivale a kapela bola blízko rozpustenia. Tuomas chcel chodiť na túry a usporiadať si myšlienky. Niektoré zmeny sa museli spraviť aby mohol Nightwish pokračovať. Podľa jeho vlastných slov chcel Tuomas skončiť v kapele kvôli pretrvávajúcim nezhodám vnútri kapely. Našťastie sa tak nestalo. Ale niečo sa stalo, vlastne sa stalo dosť. Sami Vänskä ktorý bol s nami od Oceanborn odišiel. Marco Hietala známi z Tarot a Sinergy sľúbil že sa pridá ako náhrada pre ďalší album a turné. King Foo Entertaiment sa stalo ich novou zaisťovacou agentúrou a dlhoročný priateľ a kolega, Ewo Rytkönen, sa stal ich manažér. Na oslávenie "nového začiatku" bol 24. novembra 2001 otvorený na domácej stránke kapely prvý oficiálny obchod so suvenírami Nightwish-Shop.Nahrávanie ďalšieho albumu Century Child začalo v januári 2002.

2002

Začiatok roku 2002 priniesol Nightwish dobre správy, v porovnaní s predchádzajúcimi ťažkými časmi. Ako kapela aj ako individuálny hudobníci boli zvolený na prvé miesta v mnohých domácich a zahraničných časopisoch v čitateľských hlasovaniach. Fanúšikovia ich neopustili napriek zmenám, práve naopak. Ever Dream prvý singel z budúceho albumu, sa vo Fínsku stal zlatým za dva dni. V tom čase Nightwish oznámili, že si chcú spraviť prestávku len čo skončí turné "Century Child World Tour 2002", Tarja si chcela dokončiť štúdium v Nemecku počas prestávky. Toto oznámenie spôsobilo vlnu špekulácii u fanúšikov. Sami odišiel predchádzajúcu jeseň a teraz prestávka ktorá by trvala rok...
Century Childvyšiel v máji 2002 a vytvoril predajný rekord získaním zlatej platne za dve hodiny! Za dva týždne získal platinovú (30 000 kópii) a pokračovalo rapídny predaj. V tom istom čase Nightwish držal po prvýkrát prvé miesto v obidvoch rebríčkoch singlovom aj albumovom rebríčku prvé miesta. V zahraničí to bolo podobne, v Nemecku získal Century Child 5. miesto a v Rakúsku 15. čo je zatiaľ najvyššie umiestnenie kapely. V júly mal Nightwish úspešné turné v Južnej Amerike kde boli takmer všetky koncerty vypredane. V Brazílii sa prvá edícia Century Child vypredala za jeden deň a úspešné európske turné nezostalo taktiež bez povšimnutia. Veľa koncertov v Európe bolo vysielaných naživo cez Internet a netreba hovoriť že pripojenie bolo často zahltené. Na väčšine sa pokúšalo takmer 10 000 fanúšikov sledovať živé vysielanie. Prekvapivý predaj 59 000 kópii Century Child bol vo Fínsku druhý najlepší v roku 2002. Prvá návšteva Švédska sa uskutočnila 16. novembra 2002 v Fryshuset, Stockholm. Prestávka začala koncom roka a určite to nebol pre chlapcov odpočinok. Jukka hral s Sethian a Bitch Driven, Tuomas s Sethian, For My Pain... a Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus, Empu hral s Altaria a Marco s Tarot. Vcelku netrvala prestávka celý rok a boli naspäť na ceste...

2003

Začiatok roku priniesol viac dobrých výsledkov v rôznych čitateľských hlasovaniach časopisov. Štúdio bolo zarezervované kvôli nahrávanie albumu ktorý mal byť vydaný ďalší rok. Jukka a jeho priateľke sa 11. marca 2003 narodila dcéra Luna. Nightwish dostal prvú dvojitú platinovú platňu za album Century Child ktorého sa predalo 60 000 kópii. Kapela uskutočnila väčšinu koncertov v zahraničí, jediný koncert v Fínsku bol RMJ 2003 20. júna. Druhá návšteva Švédska sa uskutočnila na vypredanom "Gates of Metal" festivale v Hultsfred. Cez rok sa začal budúci dokumentárne DVD End of Innocense dávať dokopy a odložený kvôli veľkému objemu materiálu.
V máji Tarja Turunen oznámila že sa pár mesiacov predtým tajne oženila a sťahuje sa naspäť do Fínska. DVD "End of Innocence" bolo nakoniec vydané 6. októbra 2003 a v tomto momente začali Nightwish nahrávať ďalší album. Ich piaty album "Once" mal byť najdôležitejším vydaním v histórii Nightwish. Mimochodom Fínsky prezident Tarja Halonen si všimol úspech Nightwish a pozval Tarju Turunen a jej manžela Marcelo Cabuli na každoročné oslavy dňa nezávislosti do prezidentskej rezidencie. Tarjine šaty boli zvolené ako najkrajšie šaty večera.
Pred Vianocami dal Nightwish na aukciu zákulisia ich "Century Child World Tour" a venoval všetky peniaze na charitu. Nakoniec to bolo 1750 EUR a bolo dané detskému domovu Parikanniemi. Hotovosť boli odovzdať Tarja Turunen a noví hrdý majiteľ zákulisia Michael "Bid Tini" Leipold z Nemecka.

2004

Rok 2004 bol dychtivo očakávaný fanúšikmi aj kapelou. Únavná práca v štúdiu si vyberala svoju daň fyziky aj psychicky. Aktuálne nahrávanie sa uskutočňovalo v Phoenix-studio v Londíne, v tom istom štúdiu, s tým istým orchestrom s ktorým sa komponovala hudba k trilógii Pán prsteňov. Orchestrálne a zborové zostavy boli napísané Pip Williams. Ktorý vytvoril "Status Quo" a "Riah Heep" dôležitá hodina, veľké nádeje.
Nemo, prvý singel z pripravovaného albumu bol vydaný a vytvorený veľkorozpočtoví videoklip. Režisér bol Atti Jokinen ktorý pracoval predtým s Shania Twain a Eminem.
S novým albumom sa zmenila aj nahrávacia spoločnosť na Nuclear Blast. Staré dobré Spinefarm Records stále distribuuje vo Fínsku. Nuclear Blast mynul značnú sumu na marketingovú kampaň, zvlášť v Nemecku. Obrázky Nightwish a Once boli polepené úplne všade, v metre, autobusoch, uliciach, televízii a samozrejme aj v tlači. Každý Nemec bude teraz poznať Nightwish. Vo Fínsku získal Once zlato v deň vydania, tak ako singel Nemo. Nightwish pripravoval svetové turné 150 koncertov v krajinách po celom svete trvajúc do konca roku 2005. Toto turné je zatiaľ najväčšie v histórii Nightwish. V máji začal Once World Tour. Turné trvalo do októbra 2005. Bolo to okolo 130 koncertov v krajinách po celom svete a niektoré nové krajiny ako Japonsko, Austrália, Kolumbia, Ekvádor, Poľsko, Slovinsko, Portugalsko, Dánsko a Grécko. Turné bolo najväčšie v histórii Nightwish.
Druhý singel Wish I Had An Angel bol vydaní na jeseň 2004. Videoklip bol režírovaný Uwe Boll, režisérom filmu Alone in Dark, ktorý v videoklipe taktiež hrá. Druhý singel bol zase úspešný a zvyšoval odbyt Once.
V auguste sa Nightwish konečne dostal do USA! Turné bolo veľmi úspešné a plánovali sa vrátiť na väčšie turné v roku 2005. Po turné v Európe a Južnej Amerike a zopár samostatných koncertov v decembri si dala kapela cez január 2005 oddych.

2005

V februári 2005 Nightwish vyhral päť cien v Emma-Gala (Fínske Gramy). Medziiným vyhrali cenu za najlepšiu kapelu roka a najlepšie predávaným albumom roka. Tuomas a Marco leteli z Európskeho turné do Helsiniek prevziať ceny. Posledné predstavenie z Európskeho turné v Studgarte bolo najväčšie vlastný koncert kde sa pozeralo 10 001 ľudí.
V máji Nightwish uskutočnil prvýkrát v Japonsku a Austrálii. V apríli a marci museli mať prestávku kvôli iným záujmom Tarja, ale na konci mája už znova hrali v Poľsku s Iron Maiden a Möntley Crüe v Nórsku.
3. júla bola vydaná nová verzia Sleeping Sun na uvedenie chystanej zbierky Highest Hopes. Nová verzia videoklipu Sleeping Sun bola režírovaná Joern Heitmann a uvedená v auguste v Prahe. Počas jesene Nightwish hral niekoľko predstavení a uskutočnil v legendárnom Hammersmith Apollo Venue s vypredanými sedadlami. Po krátkom festivale v Južnej Amerike (v októbri)sa Once World Tour blížilo ku koncu. Posledný koncert bol 21. októbra pre 11 500 ľudí v Hartwall-Arena v Helsinkách. Tento koncert bol nahraný a vydaní ako DVD End of Era.
Po tomto poslednom koncerte Tuomas, Emppu, Marco a Jukka vyhodili Tarja a jej manažéra Marcelo Cabuli. Dôvod bol v tom že počas Once World Tour jej postoje a činy boli skoro proti všetkému čo Nightwish predstavoval.Akos a dal čakať po vyhodení nasledovala ohromná senzácia a humbug. Niekedy až smiešny rozruch sa začal utišovať až koncom roka. Nightwish sa pozerajú do budúcnosti a čakajú na primeranú speváčku.
Koncom roka 2005 sa predalo celosvetovo približne milión kópii Once a tiež trojnásobný platinový vo Fínsku, platinový v Nemecku a zlatý v Švédsku, Nórsku, Švajčiarsku, Grécku a Rakúsku. Kolekcia Higest Hopes bola dvakrát platinová vo Fínsku a zlatá v Nórsku.

2006

Rok 2006 začal pre Nightwish dobrými správami. Ich "Highest Hopes" Best-Of kompilácia neprekročila len hranicu dvakrát platina 60 000 predaných kópií ale sa taktiež stala najlepšie predávaným albumom vo Fínsku za rok 2005, s viac ako 65 000 predanými kópiami. Keď mediálne šialenstvo konečne ochablo, členovia kapely si mohli konečne znovu nájsť čas na dôležité veci na ktoré sa bolo treba koncentrovať. Tuomas mal už napísanú väčšinu nových textov piesní, Emppu nahral nejaké nové melódie s fínskou hard rockovou kapelou Brother Firetribe, Marco sa vrátil do Tarot camp nahrať horlivo očakávaný album "Crows Fly Black" a Jukka mal svoj vlastný rozbehnutý projekt.
V marci, Nightwish doniesol domov dve ocenenia z Emma Gaala. Kapela bola ocenená Emma ako "Najlepší fínsky umelec 2005" a "Najlepšie predávaný album 2005". V ten istý mesiac, kapela oficiálne začala hľadať novú vokalistku cez otvorený konkurz na webovej stránke. Apríl priniesol viac šťastných noviniek do Nightwish, fínska cena za hudobné video , Muuvi. Porota ocenila kapelu strieborným Muuvi za ich video "Sleeping Sun", nakrútené v roku 2005. Video sa taktiež umiestnilo na druhom mieste diváckeho hlasovania. Máj konečne priniesol, dlho očakávané vydania. Knižku Nightwish, napísanú Mape Ollila, vydanú vo Fínsku. Onedlho nato bolo vydané druhé DVD Nightwishu "End of An Era" s živím koncertom a dosiahlo vo Fínsku zlato za jediný deň. Neskôr bolo certifikované ako zlaté taktiež v Nemecku a Francúzsku. V nasledujúcich týždňoch, sa skupina stiahla do letného tábora nacvičiť nové piesne a užiť si dobré leto. Medzitým, boli média zaneprázdnené nekončiacimi špekuláciami o novej speváčke.
September, Nightwish išiel do štúdia začať nahrávať ich ďalší album.

2007

Konkurz na novú vedúcu speváčku skončil v polovici januára. Celkovo kapela obdržala a vypočula viac ako 2000 nahrávok od speváčok z celého sveta. Vzrušujúca novinka nasledovaná oznámením novej živej show naplánovaná v USA a Kanade v októbri a novembri.
Všetky špekulácie a očakávania skončili 24. mája keď Nightwish predstavila svoju novú speváčku, Anette Olzon. Behom minúty, novinka bola na všetkých stránkach a spravodajských staniciach. O deň neskôr, bol vydaný prvý singel "Eva" dostupný iba cez Internet. Celá tržba z predaja bola venovaná na charitu.
V júni išla kapela do Los Angeles nakrútiť dve videá pre ich nadchádzajúci singele "Amaranth" a "Bye Bye Beatiful". Obidva boli režírované renomovaným fínskym režisérom Antti Jokinen, ktorý už spolupracoval s Nightwish na videoklipe "Nemo". "Amaranth" bol vydaný v auguste a získal zlato vo Fínsku už po dvoch dňoch. Dosiahol dobré umiestnenie v rebríčkoch v celej Európe a dosiahol prvú priečku rebríčkov vo Fínsku Maďarsku a Španielsku.
Nový album "Dark Passion Play" vydali koncom septembra a mal celosvetovo veľmi úspešný štart. Bol ocenený ako dvakrát platinový vo Fínsku iba po dvoch dňoch a doteraz obdržal ďalšie štyri zlata. Album vstúpil na vrchol rebríčka vo viacerých krajinách. Svetové turné je zjednané, prvé vystúpenie vypredané a nová éra začína...

Nightwish foto

9. února 2008 v 18:24 | amy |  Nightwish
Terja- extrémě sexy fotka. :)
Všicni od Nightwish...

Obrázek “http://www.suburbanshop.nl/suburblog/archives/Nightwish.jpg” nelze zobrazit, protože obsahuje chyby.
http://www.tjoff.be/uploaded_images/nightwish-738927.jpg
Ještě Tarja.....

http://www.wallpaperbase.com/wallpapers/music/nightwish/nightwish_3.jpghttp://www.nightwish.com.ru/pix/Nightwish_05.jpg

http://www.ricardozupa.com.br/Downloads/Nightwish%201024x768.jpg
Tarjo, Tarjo.... Proč jsi taková nezůstala.....

http://plaza.fi/s/f/editor/images/nightwish_anette_211.jpg
A už Anette.......

http://www.metalminstrel.com/wp-content/uploads/2007/07/nightwish2007.jpg
Slavná fotka- i na plakátech ke koncertu......

http://www.metalopolis.net/files/pictures/articlespics/nightwish_dar_03.jpg

Nightwish-diskografia

9. února 2008 v 18:21 | amy |  Nightwish
1. The Poet And The Pendulum
2. Bye Bye Beautiful
3. Amaranth
4. Cadence Of Her Last Breath
5. Master Passion Greed
6. Eva
7. Sahara
8. Whoever Brings The Night
9. For The Heart I Once Had
10. The Islander
11. Last Of The Wilds
12.7 Days To The Wolves
13. Meadows Of Heaven
14. Escapist (bonustrack)
Přidat komentář

Once - album

26.12.2007 22:10 | Missynka | ALBA
1. Dark Chest Of Wonders
2. Wish I Had An Angel
3. Nemo
4. Planet Hell
5. Creek Mary's Blood
6. The Siren
7.Dead Gardens
8. Romanticide
9. Ghost love score
10. Kuolema Tekee Taileilijan
11. Higher Than Hope
Přidat komentář

Century Child - album

26.12.2007 22:07 | Missynka | ALBA
1. Bless The Child
2 .End Of All Hope
3. Dead To The World
4. Ever Dream
5. Slaying The Dreamer
6 .ForeverYours
7. Ocean Soul
8. Feel For You
9. The Phantom Of The Opera
10. Beauty And The Beast
11. Lagoon
(bonus track)
Přidat komentář

Wishmaster - album

26.12.2007 22:05 | Missynka | ALBA
1. She Is My Sin
2. The Kinslayer
3. Come Cover Me
4. Wanderlust
5. Two For Tragedy
6. Wishmaster
7. Bare Grace Misery
8. Crownless
9. Deep Silent Complete
10.Dead Boy's Poem
11. FantasMic
12. Sleepwalker (Bonus Track)
Přidat komentář

Oceanborn - album

26.12.2007 22:02 | Missynka | ALBA
1. Stargazers
2. Gethsemane
3.Devil & The Deep Dark Ocean
4. Sacrament Of Wilderness
5. Passion And The Opera
6. Swanheart
7. Moondance
8. The Riddler
9. The Pharaoh Sails To Orion
10. Walking In The Air
11. Sleeping Sun
Přidat komentář

Angels Fall First - album

26.12.2007 21:59 | Missynka | ALBA
1. Elvenpath
2. Beauty And The Beast
3. The Carpenter
4. Astral Romance
5. Angels Fall First
6. Tutankhamen
7. Nymphomaniac Fantasia
8. Know Why The Nightingale Sings?
9. Lappi (Lapland)